Školský systém v Dánsku, blog - scandinavianstudy.sk
dánsky študent

Simona H. – dánsky Blog č.2 (Školský systém)

Otázky, ktorými sa zaoberá väčšina študentov končiacich strednú školu, sa prevažne zaoberajú výberom tej správnej vysokej školy.

Ja, ako jeden zo študentov zahraničnej univerzity sa s Vami podelím o moju skúsenosť so štúdiom a spôsobom výučby v Dánsku, čo môže patriť medzi rozhodujúce faktory pri podávaní prihlášky.

Školský systém v Dánsku

Ako som spomínala v prvom článku na tomto blogu, som študentkou štvrtého semestra Marketingového manažmentu na VIA University College. V tomto článku Vám prinesiem informácie, ktoré som získala účinkovaním na tejto škole. Začiatok semestra je v Dánsku z hľadiska dátumu trochu výnimočný, keďže sa začína už koncom augusta (okolo 20-teho). Pre každého študenta prvého semestra, sa semester začína zoznamovacími dňami. Zídu prváci celého odboru a škola má pre nich pripravené množstvo spoznávacích aktivít. Po zoznamovacích dňoch sa klasicky začne vyučovať. Prístup vyučujúcich na hodine, alebo aj mimo nej je veľmi priateľský.

Na prvej hodine si vždy pripravia prezentáciu o sebe – kde študovali, aké majú skúsenosti v danom odbore, aké majú koníčky a potom sa v krátkosti predstavia študenti. Typická hodina pozostáva z dvoch častí – 1. prezentácia jednej z vyučovacích tém, 2. praktizovanie danej témy v praxi. Na hodinách sa taktiež o týchto témach debatuje, každý študent k tomu môže pridať svoj poznatok alebo názor a fakt, že učiteľov oslovujeme krstným menom tomu len pridáva na uvoľnenosti.

Semester

Každý študent je na začiatku semestra zadelený do skupiny, ktorá väčšinou pozostáva zo 4 študentov. S touto skupinou je povinný pracovať po celý semester, pripravovať sa na hodiny, a nakoniec aj na výslednú skúšku. Výsledná skúška v prvom semestri Marketingového manažmentu je práca, kedy majú študenti celého ročníka pridelenú rovnakú firmu s istým problémom, ktorý musia vyriešiť použitím naučených analýz. Po odovzdaní tejto práce v decembri, sa pokračuje ústnou skúškou v januári. Na tejto skúške sa prezentuje samotný projekt a otázkami si učitelia overujú, ako študent jednotlivým analýzam rozumie.

Známkovanie

Výsledná známka je určená z priemeru známok ústnej a písomnej časti. Známka nie je určená celej skupine, ale dostane ju každý člen individuálne podľa znalostí, ktoré počas ústnej skúšky predviedol. Samotné známkovanie je odlišné v porovnaní so známkovaním na Slovensku. Známky : -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12 – kde 12 je najlepšia známka a na prejdenie skúšky je potrebná známka 02.

Ak práve zvažujete Marketingový manažment, bude Vás zaujímať, že koncom druhého semestra je možnosť navoliť si predmety na tretí semester, ktoré Vám určia aj marketingový smer, ktorým by ste sa v budúcnosti mohli uberať. Na VIA University College v Horsens to sú: Creative marketing and entrepreneurship, Management research and rational decision making, Digital marketing, Communication and sustainability.

V každom z týchto smerov si môžete rozšíriť vedomosti z odvetvia, ktoré by Vás v budúcnosti mohlo baviť. Pre mňa ako človeka, ktorý miluje matematiku, rád sa zaoberá číslami a pozerá sa na veci z racionálneho pohľadu to bol smer Management research and rational decision making a predmety, ktorými som sa zaoberala počas semestra boli Managerial economics, Statistics a Business law. Taktiež veľmi zaujímavou príležitosťou je práve povinná stáž v štvrtom semestri, kedy študent dostáva možnosť využiť naučené schopnosti v praxi. Stáž si študent hľadá sám, a po podpísaní kontraktu musí prejsť procesom schválenia samotnou školou.