Roman Hutira, Author scandinavianstudy.sk

Top UP (online studies) in London with reduced tuition fees

Distance learning

Distance learning (hybrid study) changes the traditional concept of education. Are you an dAP graduate from Denmark, seeking opportunity to finish your Top up? Do you understand that being physically present in the classroom is not the only way to learn? Hybrid distance learning means you are connected online in real time with classmates and professors in class (in London or Switzerland) – you can stay in Denmark and study online.

We are entering a revolution in education, precisely through distance learning. Today, you have access to quality education (graduated with a university degree) whenever and wherever you want. More than 40% of university students in the EU already complete at least one online course today!

Flexibility

Distance learning allows you to study or teach from anywhere in the world. You are joining in real time to teach (hybrid form) in London or Switzerland. There is no need to go from one place to another or follow a fixed schedule. A virtual classroom is available wherever there is an internet connection. Save not only time but also money (tuition / accommodation) that you can spend on other priorities.

Form of teaching

As part of distance learning at the Swiss Business School or XCL, they minimized the so-called asynchronous learning. Forget the pre-recorded boring video lesson lessons, where students have little chance of getting involved during the lesson. You take live lessons, live seminars and real group work on projects with students – all in real time with classmates from around the world. Each lesson is recorded and the next day you can replay it (along with subtitles) in the ultra-modern student portal interface (Kaltura platform – also used by Harvard University). During the year, assignments and projects await you, the evaluation is continuous and throughout the year (without year-round exams and unnecessary stress).

Minimal costs compared to full-time study

Distance learning is a great way to get an official accredited diploma or degree without having to physically enter the university campus. Unlike traditional education on university premises, online education is incomparably more affordable:

Daily studies in UK Distance learning in UK
Annual tuition in the UK for EU students (full-time – Bachelor): 9250 -13,000 £ Current annual school distance learning in the UK (EU): £ 6-7,000
Annual accommodation in the UK: £ 8,000 Annual tuition at XCL London only through Scandi: Bachelor £ 2,950, Master £ 3650
Meals, transport, leisure: £ 5,000
Total annually approx .: £ 26,000
Daily studies in SWISS Distance learning in SWISS
Annual tuition fee at SUI for EU students (full-time bachelor): € 11,000 Alpine Diploma in Hotel Management 2500€ /year
Annual accommodation in SUI: 9,000 € BA(Hons) International Hospitality & Tourism Management 3500€/year
Meals, transport, leisure: 8,000 € MSc International Hospitality & Tourism Management 3900/year
Total annually approx .: € 28,000

 

Online classes tend to be smaller than conventional class sizes. This allows for more interaction and feedback between you and the teacher. As part of the distance learning, you will have access to a variety of study material: lectures, eBooks, online library, PPT, video archive, webinars, etc. You will set your own pace of study suitable for the individual requirements and skill level of each student.

Xenophone College London (University of Chichester)

School website: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London is an accredited partner institution of Chichester University (top 20 in the UK). XCL offers a UK, flexible and affordable, international education for students who are interested in acquiring skills and knowledge that can be used in the modern world and who also understand the opportunities that the world of technology brings.

University of Chichester

School website: https://www.chi.ac.uk/

The University of Chichester was founded in 1839 and according to the Guardian University Guide in 2022 it was ranked among the top 20 universities in the United Kingdom.

 • Top 25 best business schools in Britain
 • Top 10 Best Universities in Psychology
 • 1st place in research in Britain
Bachelor: Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year) MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political Economy MSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer Science MSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management Education (ALPINE CENTER SWITZERLAND)

School website: https://www.swissalpinecenter.com/

Since 1987, the Alpine Center has provided top-quality, high-quality education in the field of hospitality and tourism management. Alpine has established itself as the leading educational institution in a segment with an admirable employability of almost 99%!

At the Alpine Center, the programs are designed to meet students’ professional goals (teaching, internships) while meeting the changing needs of global industry within Hospitality. The union portfolio includes e.g. Hotel Management, Travel & Tourism Management, Culinary Arts Management, Events & Conventions Management, Food & Beverage Management, Spa Management, Hospitality & Cruise Management at diploma, bachelor and postgraduate levels.

Bachelor: Master:
Swiss Alpine Diploma in Hotel Management (2 years) MSc International Hospitality & Tourism Management (2 years)
BA (Hons) International Hospitality & Tourism Management (3 years)

 

For more info, and to schedule a consultation  – contact us at : roman@scandinavianstudy.com

Dištančné štúdium

Distance learning

Dištančné štúdium (hybridné štúdium) mení tradičný koncept vzdelávania. Hybridné dištančné štúdium znamená, že ste v reálnom čase pripojený so spolužiakmi a profesormi a aktívne participujete na živej prednáške na univerzite Londýne či vo Švajčiarsku.

Británia svojim odchodom z EU síce zvýšila európskym študentom školné, no takisto ponúkla alternatívu, ako získať kvalitné britské univerzitné vzdelanie (zakončené univerzitným diplomom) a to za zlomok súčasnej ceny školného. Študium je určené študentom, ktorý chápu, že byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií.

S priateľmi a s rodinou už dnes komunikujeme viac online ako vo fyzickom priestore. Oblečenie, jedlo, nákupy, odvoz riešime virtuálne. Cez 40% vysokoškolských študentov v EU absolvuje aspoň jeden predmet online! No a na vlnu digitalizácie nastupili aj naše partnerské university XCL London a Swiss Alpine Centre. Ak ti dáva zmysel 70% zľava na školnom pri zachovaní kvality štúdia, nulové náklady na ubytovanie a život, ak sa chceš popri škole venovať aj práci či cestovaniu, ak si potrebuješ dokončiť Top UP – hybridné štúdium je možnosť práve pre teba!

Flexibilita 

Dištančné štúdium vám umožňuje študovať alebo učiť odkiaľkoľvek na svete. Pripájate sa v reálnom čase na vyučovanie (hybridná forma) v Londýne či vo Švajčiarsku. Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde je pripojenie na internet. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžete minúť na iné priority. Online štúdium umožňuje študentovi nastaviť si vlastné tempo učenia a rozvrh.

Forma výuky

V rámci dištančného štúdia na Swiss Business School, alebo XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie. Zabudnite na vopred nahrané nudné video lekcie hodiny, kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu hodiny. Absolvujete živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko spolu v reálnom čase so spolužiakmi z celého sveta. Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju viete opätovne prehrať (spolu s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná takisto Harvard University). V priebehu roka na vás čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a teda zbytočného stresu).

Triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom. V rámci dištančného štúdia dostanete prístup k rôznorodému študijnému materiálu: prednášky, eBooks, online knižnica, PPT, video archív, webináre, atp. Nastavíte si vlastné tempo štúdia vhodné pre individuálne požiadavky a úroveň schopností každého študenta.

Minimálne náklady oproti dennému štúdiu

Dištančné štúdium je možnosťou, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby ste museli fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je online vzdelávanie neporovnateľne cenovo dostupnejšie:

Denné štúdium UK Dištančné štúdium UK (iba cez Scandi)
Ročné školné v UK pre EU študentov: 9250 -13,000£ Ročné školné v UK (EU): 6– 7,000£
Ubytovanie v UK: 8,000£ Ročné školné na XCL London: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£
Denné štúdium SUI Dištančné štúdium SUI (iba cez Scandi)
Ročné školné v SUI pre EU študentov (denné štúdium): 11,000 € Alpine Diploma in Hotel Management 2650€ /rok
Ubytovanie v SUI: 9,000€ BA(Hons) International Hospitality & Tourism Management 3650€/rok
Strava, transport, voľný čas: 8,000€ MSc International Hospitality & Tourism Management 4150/rok
Spolu ročne cca: 28,000€

Xenophone College London (University of Chichester)

Stránka školy: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London je akreditovanou partnerskou inštitúciou Chichester University (top 20 v UK). XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné, medzinárodné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

University of Chichester

Stránka školy: https://www.chi.ac.uk/

University of Chichester bola založená v r. 1839 a podľa Guardian University Guide bola v roku 2022 zaradená medzi 20. top univerzitami Spojeného kráľovstva.

 • Top 25 najlepších obchodných škôl v Británii
 • Top 10 najlepších univerzít pre odbor Psychológia
 • 1. miesto v rámci výskumu v británii
Bachelor: Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year) MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political Economy MSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer Science MSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business (with integrated Foundation Year) MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management Education (ALPINE CENTER SWITZERLAND)

Stránka školy: https://www.swissalpinecenter.com/


Od roku 1987 Alpine Center poskytuje špičkové, vysokokvalitné vzdelávanie v oblasti pohostinstva a manažmentu cestovného ruchu. Alpine sa etablovala ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v sehmente s obdivuhodnou mierou zamestnateľnosti takmer 99 %!

V Alpine Center sú programy navrhnuté tak, aby spĺňali profesionálne ciele študentov (výuka, stáže) a zároveň vyhovovali meniacim sa potrebám globálneho priemyslu v rámci Hospitality. Portfólio odborov zahŕňa napr. Hotel Management, Travel & Tourism Management, Culinary Arts Management, Events & Conventions Management, Food & Beverage Management, Spa Management, Hospitality & Cruise Management na diplomovej, bakalárskej a postgraduálnej úrovni.

Bachelor: Master:
Swiss Alpine Diploma in Hotel Management (2 roky) MSc International Hospitality & Tourism Management (2 roky)
BA (Hons) International Hospitality & Tourism Management (3 roky)

V prípade záujmu nás kontaktuj na roman@scandinavianstudy.com – dohodneme si spoločnú konzultáciu tvojich možností 🙂

Online štúdium (Hybridné štúdium)

Online štúdium v Británii

Online štúdium (hybridné štúdium) mení tradičný koncept vzdelávania. Byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií. Hybrydné štúdium znamená, že ste v reálnom čase pripojený online so spolužiakmi a profesormi na hodine (v Londýne).

Vstupujeme do revolúcie štúdia práve cez online štúdium. V súčasnosti máte prístup ku kvalitnému vzdelávaniu (zakončenému univerzitným diplomom) kedykoľvek a odkiaľkoľvek chcete.

Pre mnohých je náročné uchopiť predstavu opustiť klasickú triedu. To však nie je dostatočný dôvod, aby sme sa vyhli tejto užitočnej alternatíve. Podľa prieskumu Babson Survey Research Group viac ako 40 percent vysokoškolských študentov v EU absolvuje už dnes aspoň jeden online predmet!

Flexibilita 

Online štúdium vám umožňuje študovať alebo učiť odkiaľkoľvek na svete. Pripájate sa v reálnom čase na vyučovanie (hybridná forma) v Londýne a virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde je pripojenie na internet. Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžete minúť na iné priority. Online štúdium umožňuje učiteľovi a študentovi nastaviť si vlastné tempo učenia či nastaviť si rozvrh. To vám umožňuje lepšiu rovnováhu medzi prácou a štúdiom.

Minimálne náklady

Online štúdium je skvelou možnosťou, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby ste museli fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je online vzdelávanie cenovo dostupnejšie (viď príklad):

Denné štúdium Online štúdium
Ročné školné v UK pre EU študentov (denné štúdium – bakalár): 9250 -13,000£ Bežné ročné školné online štúdium v UK (EU): 6– 7,000£
Ročné ubytovanie v UK: 8,000£ Ročné školné na XCL London cez Scandi: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£

Vzdelávanie na mieru

Online triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom. V rámci online štúdia dostanete prístup k rôznorodému študijnému materiálu: eBooks, online knižnica, PPT, vidéa, webináre, atp. Nastavíte si vlastné tempo štúdia vhodné pre individuálne požiadavky a úroveň schopností každého študenta.

Xenophone College London (University of Chichester)

Stránka školy: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London je akreditovanou partnerskou inštitúciou Chichester University (top 20 v UK). XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné, medzinárodné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

University of Chichester

Stránka školy: https://www.chi.ac.uk/

University of Chichester bola založená v r. 1839 a podľa Guardian University Guide bola v roku 2022 zaradená medzi 20. top univerzitami Spojeného kráľovstva.

 • Top 25 najlepších obchodných škôl v Británii
 • Top 10 najlepších univerzít pre odbor Psychológia
 • 1. miesto v rámci výskumu v británii

Študijné odbory a forma výuky

V rámci online štúdia na XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie – zabudnite na vopred nahrané nudné video lekcie hodiny, kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu hodiny. Absolvujete takisto živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko spolu v reálnom čase so študentami v Londýne a online so spolužiakmi z celého sveta.

Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju viete opätovne prehrať (spolu s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná takisto Harvard University). V priebehu roka na vás čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a zbytočného stresu).

Bachelor: Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year) MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political Economy MSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer Science MSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business (with integrated Foundation Year) MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

*pripravuje sa: Gaming, Digital Art, Fashion & Design, Digital Marketing (2022/2023)

V prípade záujmu nás kontaktuj na roman@scandinavianstudy.com a dohodneme si spoločnú konzultáciu tvojich možností 🙂

Proč dánská vláda ruší část VŠ programů v AJ?

Študium v Dánsku

5. července 2021 dánská vláda oznámila, že od září 2022 ruší značný počet vysokoškolských programů v angličtině. Zasaženy budou vysoké školy s označením Academy a University college, škol s označením University se to dotkne jen minimálně. Ruší se z velké části business obory a převážně obory studované metodou AP+Top Up. Zájemci o nástup na tento typ bakalářských oborů od září 2022 budou tedy ti, které tato změna nejvíce zasáhne. Aktuální seznam bakalářských oborů, které zůstávají od září 2022 otevřené najdete zde.

Proč se ruší obory v AJ?

Podle dánské vlády je hlavním důvodem rostoucí počet EU studentů v Dánsku, kteří zároveň čerpají tzv. SU grant. Schválený rozpočet na SU grant je 449 milionů dánských korun (DKK), momentálně ale roste k 570 milionům DKK, cílem omezení programů v angličtině je tedy „stáhnout“ toto číslo na původní, domluvenou, částku. Toto rozhodnutí se dotkne jen určitých institucí, na kterých převahuje počet mezinárodních studentů (přes 70%), ale zároveň jich velice málo po studiu zůstává v Dánsku a přispívá zpět do ekonomiky (cca 21%).

Cílem dánského ministerstva školství není poskytnout vzdělání (zdarma) a SU grant co nejvíce evropským studentům a po skončení studia se s nimi rozloučit, aniž by z toho na oplátku něco měli. V Dánsku se platí jedny z nejvyšších daní, díky tomu se pak neplatí školné a kvalita vzdělání patří k top 5 na světě, zdarma je také zdravotnictví a očekává se tedy, že absolventi budou v Dánsku po studiích také daně odvádět a začlení se do tohoto cyklu. Toto rozhodnutí jde tedy ruku v ruce i s rozhodnutím zapracovat na lepší integraci EU studentů do dánské společnosti a zvýšení pracovních příležitostí po dokončení studia. Zkrátka řečeno, Dánsko se rozhodlo razit heslo „quality over quantity“ a všichni EU studenti budou nadále mít na SU grant i vzdělání zdarma nárok, jen jich bude celkově méně.

Obory které se budou z velké části v AJ rušit jsou: AP Marketing Management, Logistics Management, Service, Hospitality and Tourism Management, Top-up International Sales and Marketing, International Hospitality Management, Entrepreneurship and Innovation,…

Obory které budou z velké části v AJ zachovány jsou: AP Computer Science, IT Technology, Multimedia Design and Communication, Fashion Design, Top-Up Web Development, Software Development, Digital Concept Development, Fashion Design, dále obory International Teaching, Biotechnology Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering,…

Pro studenty nastupující v září 2021

Pokud nastupujete na bakalářský obor, AP nebo Top-up obor, tak svůj program v angličtině dokončíte. To samé platí pro všechny, kteří nastoupili v únoru 2021 nebo nastoupí v únoru 2022. Změny se týkají až nových nástupů od září 2022.

 Top-up studium od září 2022 a později

Pokud máte po dokončení AP studia v plánu nastoupit na top-up program v září 2022 nebo následujících letech, tyto změny se vás mohou dotknout. Velká část navazujících Top-up oborů v angličtině se bude rušit především v business/hospitality směrech, existuje ale pár možností, jak a kde si bakalářské studium v AJ dodělat. Změny se netýkají několika velkých univerzit, na které bude možné přestoupit do bakalářského oboru vcelku a „top-up“ si tak dodělat.

Dále je možné nastoupit na Top-up ve Velké Británii nebo dalších zemích, nejen v Evropě (ve většině neskandinávských zemí se pak platí školné). Všechny vysoké školy v Dánsku jsou mezinárodně uznávané a akreditované, je tedy možné si kredity z AP studia převést kamkoliv jinam a nastoupit buď na top-up nebo přestoupit do 2.-3. ročníku bakalářského oboru vcelku. Pracujeme na seznamu nejideálnějších variant (cena/lokalita/kvalita), abychom vám to hledání ulehčili. Pokud už se těšíte na pracovní život nebo rozjíždíte vlastní start-up, možná by dobrou volbou byl i online top-up!

Nejnáročnější, ale také reálnou variantou pak může být dokončení Top-up studia v dánštině. Během prvních dvou let AP studia může každý mezinárodní student zdarma navštěvovat kurzy dánštiny, kamarádit se s Dány a jazyk trénovat, nastoupit na stáž do dánské firmy, atd. Důkazem, že to jde, jsou tři mezinárodní studenti z UCN, kteří to tak už v minulosti udělali a na jejich příběhy se můžete podívat zde.

AP/Bakalářské studium od září 2022

Pokud máte zájem nastoupit na vysokou školu v Dánsku v září 2022, možnosti rozhodně nadále budou, jen to možná nebude tak jednoduché, jako doposud.

Středoškolské studium

Studium střední školy v Dánsku v AJ není tímto rozhodnutím nijak ovlivněno.

Magisterské studium

Magisterské obory v AJ nejsou tímto rozhodnutím nijak ovlivněny a platí stejné podmínky, jako doposud.

Často kladené otázky:

 • „Vyplatí se teď nastoupit na AP obor, když nevím, jestli se pak dostanu v Dánsku na Top-up? Nemám raději nastoupit na školu v Čr?“

To záleží na každém studentovi a na tom, jaké má motivace pro studium v Dánsku a plány do budoucna. Není žádné špatné rozhodnutí, někdo si to rozmyslí a vybere si nástup na VŠ v Čr, aby byl víc v klidu – a to je pochopitelné. Někdo se naopak rozhodne, že do toho jde i přes momentální nejistoty. Během AP studia, tedy dvou let studia v Dánsku, člověk zjistí, že svět je nekonečně veliký a otevře si tím spoustu dveří, otázka: „kam budu MOCT nastoupit na top-up?“ se změní na: „Kam budu CHTÍT nastoupit na top-up?“ A o tom ta celá zkušenost pro spoustu lidí také je.

„Já osobně jsem před studiem AP oboru v Dánsku nevěděla, co bude za dva roky a kde budu chtít být, věděla jsem ale, že školství v Dánsku je to, co jsem chtěla zažít. Velká část mého vzdělání spočívala v tom, že jsem byla v zahraničí, potkávala nové lidi a absolutně se osamostatnila. Ten titul je spíš takový bonus navíc…“ – Káťa Ženíšková, Scandi tým

 • „Mohu nastoupit na Top-up v dánštině?“

Spousta studentů se během prvních dvou let studia (AP) dokáže dánštinu obstoje naučit a denně v ní komunikovat. Není tedy vyloučené, jako EU student, nastoupit na Top-up i v dánštině, spousta předmětů je pak vyučována stejně v angličtině (i Dánové to vzdělání v AJ do budoucna potřebují). Předměty v AJ budou zachovány i z toho důvodu, aby se mohli EU studenti nadále účastnit Erasmus programů. V případě, že by měl někdo vážný zájem o tuto variantu, tak doporučujeme nastoupit na stáž v Dánsku, komunikovat v dánštině a třeba si dát i mezi AP a Top-upem roční pauzu a vyplnit ji prací (v dánštině). Znovu vkládáme odkaz na příběhy tří studentů z UCN, kteří si vybrali nastoupit na Top-up v dánštině, zde.

 • „Může se stát, že toho zruší postupem času víc?“

Může. Dánská vláda bude situaci pozorovat a v následujících několika letech zhodnotí, jestli toto rozhodnutí zafungovalo a přispělo k jejich cílům. Pokud ne, může dojít na další rušení nebo k úpravě praviděl pro získání SU grantu.

Príležitosti sú ako vlaky, ten s názvom študium v Dánsku je pripravený na odchod!

Last call – vlak pomaly odchádza.

Tak ako v živote aj teraz máte kopu možností, tie pravidelne vstupujú do našich životov. Vlak s názvom študium v zahraničí prichádza do stanice a je najvyšší čas urobiť rozhodnutie! Prosím nastupujte. Láká vás teda přihláška ku štúdiu v Dánsku, UK či Holandsku? Najvyšší čas na podanie prihlášok je práve teraz!

Nezabudnite, predstava študia v zahraničí sa vám môže zdať momentáne nereálna, no nikam zajtra necestujete – podaná prihláška vám však zaručí minimálne možnosť sa slobodne rozhodnúť po prijatí v lete . Bez podanej prihlášky vám v lete ostanú iba možnosti a školy u nás doma…

Pokiaľ sa v najbližšej dobe rozhodnete, resp. máte aspoň záujem o nezáväznú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať.

Krásny deň. Scandinavian Study

Problémovo orientovaná náuka v 5 minútach?

Školstvo či už v Dánsku, Holandsku a Veľkej Británii sústreďuje hlavnú časť vzdelávania na prepojenie teórie s praxou – na zapojenie kritického myslenia – takzvaná problémovo orientovaná výuka (Problem Based Learning).
Študenti sa učia prostredníctvom vlastných skúseností a riešia “otvorené problémy” cez tzv. “case studies” -konkrétne študijné prípady. Ide o individuálne získavanie poznatkov, skupinovú spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými spolužiakmi, ktorá vedie k vyriešeniu daného prípadu. Kedy to dorazí aj ku nám? Neviem,ale mohlo by 😉

Slovenské univerzitné Sci-fi: Stáž už počaš štúdia a k tomu XYZ€ mesačne?

Štúdium v Dánsku ako aj v celej Škandinávii je orientované na prax. Dáni tomu dali elegantný názov Problem Based Learning a pozostáva s group work, project work – case studies a Internshipu – stáží.

Na univerzite v Dánsku sa dôraz sa kladie na schopnosť porozumieť a interpretovať látku. Uviesť z hlavy praktické príklady, práca s písaným textom, kreativita, inovácia a v neposlednom rade schopnosť dávať témy do súvislostí medzi sebou. Všetky tieto aspekty vyžadujú prax a postupné učenie. Až 8 z 10 absolventov si podľa štatistík nájde do 6 mesiacov prácu (v odbore) zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu!

Cena školného 0, hodnota 9000€

Pre študentov z EU je štúdium v Dánsku bezplatné (pre študentov mimo EU stojí cca. 9.000€ na rok!) Študent si náklady na ubytovanie, stravu, dopravu a študijné materiály. Študent z EU má rovnaké práva a povinnosti ako Dáni, čo zahŕňa napr. rôzne podpory a príspevky či prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Získať môžeš aj štipendium v Dánsku a to o výške cca. 750 € mesačne. Rozhodnutie EÚ donútilo dánsku vládu, aby umožnila vyplácanie štipendia zahraničným študentom, ktorí študujú a zároveň pracujú v krajine. To znamená, že ak si občan EÚ, pracuješ viac ako 10 až 12 hodín týždenne (43 hodín mesačne) a splníš určité formálne podmienky, môžeš požiadať o štipendium.

Vedomosti však nemajú žiadnu hodnotu, pokiaľ ich nevyužijeme v praxi

90% študijných programov v Dánsku zahŕňa buď troj či šesť mesačnú povinnú pracovnú stáž ako súčasť štúdia. Stáž je šanca, spojiť už počas štúdia teóriu a prax. Tú študent absolvuje vo firmách alebo organizáciách a v krajinách podľa vlastného výberu.

Absolvovanie stáže je takisto šikovná cesta, ako začať dlhú a sľubnú kariéru. Stáže sú často označované ako najlepší spôsob, ako si získať prácu na plný úväzok. Európska únia poskytuje dokonca grant (napr. Erasmus + Grant). Nárok na ne má každý študent z EÚ. Sú využiteľné v každej krajine, či už doma na Slovensku alebo v exotických krajinách.

Výška tohto príspevku záleží od priemerných nákladov v krajine, čo je cca. 300€- 350€ mesačne.

Dostupné typy stáží

Stáž na pracovisku: Ako stážista na pracovisku si súčasťou každodennej práce v podniku na rovnakej úrovni ako ostatní zamestnanci hostiteľskej organizácie.

  • Projektová stáž: Ako stážista založený na projekte realizuješ projekt v úzkej spolupráci s hostiteľskou organizáciou.
  • Virtuálna stáž: Pracuješ so spoločnosťou na projekte prostredníctvom telefónu, e-mailu, webu a podobne.
  • Podnikateľská stáž: Vypracuješ svoju vlastnú relevantnú obchodnú alebo podnikateľskú myšlienku v dialógu so zainteresovanými stranami, používateľmi a externými mentormi.

Na základe skutočných udalostí…

Štúdium v Dánsku a Dánsko samotné je na prvé počutie krajina šťastných ľudí, krajina Lega, Hansa Christiana Andersena a Dáni varia (a hlavne radi pijú) svoje pivo Carlsberg. Hlavný dôvod prečo si na našej stránke je však určite fakt, že Dánsko patrí medzi TOP obľúbené destinácie slovenských študentov! Školy ponúkajú odbory zamerané na napr. na Cestovný ruch, Marketing, Multimedia, Design, Computer Science, IT, Ekonomiku, Business, či Techniku.

Zabudni na nudné memorovanie či ťažkopádne prednášky. Štúdium v Dánsku je orientované na prax a praktické využitie vedomostí. Súčasťou štúdia je aj pracovná stáž – Intrenship,  v spoločnostiach po celom svete.

Ako sa vraví, je lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát počuť a preto vám odporúčame 2 inšpirujúce mikro filmy priamo so študentami z Dánska.

Náš príbeh Scandinavian study

Jednoduchý rozdiel medzi štúdiom na univerzite u nás a v zahraničí, je fakticky ako rozdiel medzi učením sa kuchárskych kníh naspamäť a schopnosťou uvariť chutné jedlo. Memorovanie informácií je už históriou a budúcnosť patrí schopnosťou použiť konkrétne znalosti (nie informácie). Žiaľ na Slovensku, nie sme ani vo fáze pochopenia faktu, že nastáva dramatický rozchod medzi tým, čo univerzita ponúka a medzi tým, čo jej užívateľ (študent) v reálnom svete potrebuje.

Kto sme?

ScandinavianStudy je tím absolventov dánskych a britských škôl, ktorí sa rozhodli motivovať a dodať odvahu slovenským študentom na ich ceste za štúdiom v zahraničí.Všetci máme osobné skúsenosti so štúdiom v zahraničí a pár z nás v zahraničí aj stále študuje. Rozumieme tomu, čo robíme! Ak si nechceš iba podať prihlášku, ale aj byť v skutočnosti prijatý, daj nám vedieť! 

Prečo to robíme?

Veríme, že štúdium v ​​zahraničí je to najlepšie, čo sa mohlo v našich  životoch stať. Je to skvelá a nezabudnuteľná skúsenosť na celý život a každý by mal štúdium a celkovo život v zahraničí v nejakej forme vyskúšať. Sme inšpiráciou, že stojí za to opustiť svoju komfortnú zónu a otvoriť sa novým možnostiam, ktoré nám súčasný svet ponúka.

Pre koho to robíme?

Pre  našich mladých ľudí, aby ste si mohli plniť svoje sny a získavali skúsenosti za hranicami našej  krajiny. Vieme, že akákoľvek skúsenosť zo zahraničia človeka posilní, inšpiruje, motivuje a zlepší jeho život! Po návrate domov budete mať šancu vidieť tisíc príležitostí ako Slovensko vylepšiť!

Čo robíme?

Pomáhame slovenským študentom s ich prihláškami na bakalárske odbory v Dánsku a vo Veľkej Británii. 

 • ScandinavianStudy sme založili ešte počas štúdia v Dánsku, v r.2009.
 • Organizujeme najväčší Veľtrh zahraničných univerzít v BA a v KE.
 • Píšeme Blogynatáčame videá o štúdiu v zahraničí.
 • Prezentujeme na veľtrhoch ako sú Gaudeamus Nitra a či VAPAC Bratislava,  na stredných školách, konzultujeme s výchovnými poradcami.

 

Tasmánčan mi dal pod stromček knižku, ktorá mi zmenila život!

Dale Carnegie

Slováci majú silno vyvinutý „návyk“ kupovať knižky a mnohý z nich ich aj skutočne čítavajú. Ak hľadáte tip na dobrú knihu nie len pod stromček, tu sú tri moje.

Prvú knižku som dostal v Austrálii od pána menom Mark Wardlow. Casíno je hlavne o rozhovoroch s klientami počas hry samotnej a Mark bol klientom na výletnej lodi, kde som pracoval ako krupiér v casíne. Plavili sme sa z Brisbane na Wanuatu a počas dní na mori sme mali pri Black Jacku a rulete dostatočne veľa času pokecať. Mark bol zaujímavý chlapík (smooth as f.ck). Bol úspešný a hlavne neuveriteľne vtipný. Mal za sebou krásny životný príbeh.

Bol „obyčajný chalan“ s Tasmánie, ktorý sa vypracoval práve v Austrálii. Podnikal v stavebníctve a mal práve tesne pred dokončením troch 16 poschodových bytových jednotiek. To bolo jeho finále pred odchodom do predčasného dôchodku. Žral som mu fakticky všetko a chcel som od neho hlavne tip „ako na to v živote“. Nejako sme sa dostali ku knižkám. Dni voľna na mori sú relatívne dlhé a na knihy je čas. Vravel, že jeho kľúčom k úspechu bola schopnosť budovať a kultivovať vzťahy s ľudmi.

Mark hneď na prvú spomenul pána menom Dale Carnegie a jeho How to win friends and influence people. V ďalšom prístave som zbehol do kníhkupectva a od vtedy som Carnegieho knihu kúpil a daroval možno 20 krát. Kniha vyšla na začiatku 20. storočia, no ešte dnes je na knižnom trhu fakticky povinným čítaním pre všetkých, ktorým chápu, že život sú vzťahy s druhými ľudmi. Okrem seba, poznám minimalne ďalšich troch štyroch ľudí, ktorých práve jeho kniha zmenila život radikálne k lepšiemu.

Druhou knižkou je Napoleon Hill a jeho Thinking Grow Rich. Tá je „ twin brother“ práve ku Carnegiemu. Napoleon Hill bol pán, ktorý bol najatý svojho času najbohatším mužom USA, oceliarským tyconom Andrewom „opäť“ Carnegiem. Ten chcel odhaliť populácii akýsi jednoduchý manuál, ktorý stojí za osobným úspechom  najbohatších ľudí ich doby v Amerike. Najal práve Napoleona Hilla a ten 20 rokov neúnavne obchádzal Carnegieho priateľov za účelom rozhovoru. Knižku som prečítal nespočetne veľa krát a vrelo odporúčam ďalej.

Treťou knižkou je Coelhov Alchymista. Útle dielo na pár hodín čítania, no s o to lepším príbehom. Alchymista je o tom, že cesta je cieľ a je o tom, že všetci hľadáme to, čo už dávno máme, no nevidíme to len preto, že sme sa zabudli pozrieť do seba.