Všeobecné obchodné podmienky - scandinavianstudy.sk
OnlineMaturita.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Sprostredkovanie prihlášky na vysokoškolské štúdiu v zahraničí medzi Scandinavian study a záujemcom o štúdium v zahraničí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na právne vzťahy uzatvárané medzi:

Sprostredkovateľ :

Scandinavian study (prevádzkovateľ: Edukka s.r.o., IČO: 47868422)

Adresa: Cukrová 14,  Bratislava 81108, SK

Objednávateľ:

Fyzická osoba, vo veku v deň zápisu na univerzitu minimálne 18 rokov, má slovenské občianstvo, ktorá má ukončené stredoškolské štúdium, resp. je v maturitnom ročníku strednej školy, resp. študuje univerzitu.

 1. Predmet plnenia :

Scandinavian study zmluvne zastupuje na Slovensku partnerské inštitúcie najmä z Dánska, Fínska, Holandska, Spojeného kráľovstva, ai.

Uvedené strany sa po vzájomnej dohode rozhodli uzavrieť dohodu o sprostredkovaní vysokoškolského štúdia na partnerských univerzitách Scandinavian study, medzi Scandinavian Study a záujemcom o  štúdium. Medzi objednávateľom a sprostredkovateľom je uzatváraný právny vzťah prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Objednávateľ udeľuje súhlas sprostredkovateľovi komunikovať s partnerskými inštitúciami v jeho mene. Právny vzťah medzi sprostredkovateľom a objednávateľom vzniká v okamihu splnenia nižšie uvedených podmienok:

 1. Objednávateľ riadne vyplnil prihlášku ohľadom sprostredkovania vysokoškolského štúdia so Scandinavian study (ďalej len “prihláška”), ktorá sa nachádza na webovej stránke Scandinavian study a to: https://goo.gl/forms/CdzB2rodmV7hXOHD3.

Prihlášku je možné podať prostredníctvom online formulára na webových stránkach sprostredkovateľa. Vyplnením a odoslaním prihlášky objednávateľ vyslovuje záväzný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Objednávateľ uhradí sumu administratívneho poplatku v závislosti od servisného balíčka podľa objednávateľovho výberu za sprostredkovanie štúdia na partnerských inštitúciách Scandinavian study na účet sprostredkovateľa: Fio banka, SK9583300000002700652789, BIC: FIOZSKBAXXX.
 2. Okamihom pripísania sumy na účet sprostredkovateľa nastávajú účinky právneho vzťahu uzavretého medzi Sprostredkovateľom a Objednávateľom. Na základe prihlášky sa záujemca zaväzuje komunikovať so sprostredkovateľom podľa kontaktných údajov v nej uvedených.

2. Poplatky – tzv. servisné balíčky služieb :

Objednávateľ sa zaväzuje po vyplnení prihlášky Scandinavian study, do 5 pracovných dní uhradiť administratívny poplatok, v závislosti na vybranej službe:

 • Študenti September  – balíček služieb „Smart“ v cene 89€, balíček služieb „Premium““ v cene 149€, balíček služieb „Garant“ v cene 349€
 • Študenti XCL London – cena 177€
 • Študenti Alpine Center SWISS  – cena 150€
 • Študenti Top UP – Top UP  –  cena 149€
 • Extra test OOPT – cena 89€

na účet sprostredkovateľa. Objednávateľ musí doručiť Sprostredkovateľovi doklad o zaplatení administratívneho poplatku, v prípade platby cez IBanking postačí elektronický doklad o zrealizovaní platby na email Scandinavian study.

2.a Storno prihlášky

Objednávateľ má právo stornovať prihlášku bez udania dôvodu a poplatok mu bude vrátení, avšak Objednávateľ musí požiadať v písomnej forme, alebo emailom Sprostredkovateľa o vrátenie poplatku v lehote maximálne do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania poplatku na účet Sprostredkovateľa. Po uplynutí lehoty 7 kalendárnych dní nemá Objednávateľ nárok na vrátenie administratívneho poplatku a to ani v prípade zrušenia prihlášky.

V prípade, ak študent prestane spolupracovať,  s agentúrou Scandinavian study či univerzitou po dobu prijímacieho konania, resp. sa rozhodne nepokračovať v prijímacom konaní, je poplatok takisto nevratný. V prípade, ak Objednávateľ absolvoval jeden z testov z anglického jazyka sprostredkovaný Scandinavian study, v prípade storna Objednávateľom prihlášky, mu bude pri dodržaní vyššie uvedených podmienok uhradená suma bez čiastky 89€, ktorú si Scandinavian study vyhradzuje uchovať na pokrytie nákladov spojených s testom.

Školné – Študenti XCL London – štúdium na škole XCL je formou dištančného štúdia a študent sa zaväzuje riadiť pokynmi a podmienkami XCL uvedenými na stránke https://xcl.ac.uk/policies. Štúdium je spoplatnené:

 • bakalárske programy 2950£ ročne – z toho jednorázový administratívny balíček služieb 150£ (177€), pri podaní si prihlášky
 • magisterské programy 3650£ ročne – z toho jednorázový administratívny balíček služieb 150£ (177€), pri podaní si prihlášky

Suma jednorázového administratívneho balíčka služieb je hradená objednávateľom pred odoslaním prihlášky na XCL na účet sprostredkovateľa a je vratná iba v prípade neprijatia na XCL.

Platba školného(tuition fees) je rozdelená na 4 časti

 • 150£ (177€) jednorázový administratívny balíček služieb pri podaní prihlášky (v prípade neprijatia je platba vratná v plnej výške)
 • 500£ pri akceptácií prijatia na XCL – hradené objednávateľom na účet XCL
 • 50% zostávajúcej sumy do 30.júna – hradené objednávateľom na účet XCL
 • 50% zostávajúcej sumy do 30. augusta – hradené objednávateľom na účet XCL

V prípade rozhodnutia objednávateľa o nenastúpení na štúdium na XCL, prípadne v prípade predčasného ukončenia štúdia sa storno riadi podmienkami XCL na stránke https://xcl.ac.uk/policies

 1.  Služby Scandinavian study  – *Služby sú poskytované na základe konkrétneho servisného balíčka.
 • Servisný balíček služieb obsahuje nasledujúce benefity služieb: Informačný servis ohľadom možnosti štúdia na partnerských inštitúciách Scandinavian study, Pomoc s výberom univerzity a s administratívnou časťou prihlášky, Komunikácia s univerzitou,  Prístupy k štyrom predmetom videolekcií portálu Onlinematurita.sk, obsahuje test Oxford Online Placement test a certifikát z anglického jazyka, Návod ako vypracovať originálny motivačný a odporúčací list, Príprava na pohovor so zástupcom univerzity – formou video lekcie, overenie prekladov potrebných k prihláške na partnerské inštitúcie Scandinavian study * okrem Aarhus university, Aalborg University a KEA. Pomoc s elektronickou prihláškou na portály Optagelse.dk, alebo UCAS v U.K., alebo studielink.nl v Holandsku, Informačná pomoc ohľadom ubytovania a práce, Informačný servis ohľadom prvých krokov v zahraničí, komplexný Manuál ohľadom prvých krokov v zahraničí, Šablóny na preklady vysvedčení do anglického jazyka, ktoré sú akceptované partnerskými inštitúciami Scandinavian study v Dánsku, Pomoc s elektronickou prihláškou na portály Optagelse.dk Ministerstva školstva v Dánsku, alebo UCAS v U.K., alebo stidielink.nl v Holandsku.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na univerzitu je výhradne v právomoci univerzity. Univerzity rozhodujú o forme štúdia, obsahu štúdia, študijnom pláne a prípadnej výluke štúdia. Scandinavian study nesprostredkuje pre študentov ubytovanie ani prácu, študentom poskytujeme konzultáciu na základe našich skúseností, avšak študenti sú povinný si overiť pravosť a správnosť údajov a dokumentov.

V servisnom balíčku “GARANT” je zakomponovaná  garancia vrátenia celej sumy administratívneho poplatku v prípade neprijatia študenta na žiadnu partnerskú univerzitu Scandinavian study z jeho výberu univerzít a ktoré má študent uvedený v jeho prihláške odoslanej v spolupráci s agentúrou Scandinavian study na školy do zahraničia ani v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich prijímacích termínov a to buď septembrový nástup, februárový nástup, resp. v poradí februárový nástup, septembrový nástup.

Rozhodnutie o prijatí na univerzitu je plne v právomoci konkrétnej univerzity. V prípade, ak študent prestane spolupracovať , alebo komunikovať s agentúrou Scandinavian study či univerzitou počas celej doby prijímacieho konania až po rozhodnutie o prijatí či neprijatí, resp. sa rozhodne nepokračovať v prijímacom konaní, je poplatok takisto nevratný.

Scandinavian study má právomoc prekladať dokumenty na všetky partnerské školy v Dánsku, okrem vybraných škol, kde si školy vyžadujú úradný preklad, resp. aspoň pečiatku študentovej strednej školy. Úradné preklady dokumentov, ktoré sú súčasťou prihlášky Scandinavian study nezabezpečuje.

Servisný balíček služieb v rámci prihlášky na XCL obsahuje nasledujúce benefity služieb: Informačný servis ohľadom možnosti štúdia na XCL, Pomoc s výberom odboru a s administratívnou časťou prihlášky, Komunikácia s univerzitou,  Prístupy k štyrom predmetom videolekcií portálu Onlinematurita.sk, obsahuje test Oxford Online Placement test a certifikát z anglického jazyka, Návod ako vypracovať originálny motivačný a odporúčací list, Príprava na pohovor so zástupcom univerzity – formou video lekcie, overenie prekladov potrebných k prihláške na XCL.

 1. Partnerské univerzity Scandinavian study:

Scandinavian study ponúka sprostredkovanie vysokoškolského štúdia na svojich partnerských inštitúciach:

Partnerské školy Scandinavian study 

 • Aalborg University, Dánsko
 • BASW – Business academy South West, Dánsko
 • Business Academy Aarhus, Dánsko
 • DANIA –  Business school, Dánsko
 • IBA Business Kolding, Dánsko
 • Lillebaelt Academy of Profesional Higher Educacion – Odense, Dánsko
 • VIA Design college Herning, Dánsko
 • VIA University Horsens, Dánsko
 • ZIBAT business academy, Dánsko
 • University College of Northern Denmark – Aalborg, Dánsko
 • Inholland University of Applied Sciences, Holandsko
 • Bangor University, Wales, U.K.
 • Aberystwyth university, Wales, U.K.
 • Birmingham City University, U.K.
 • Coventy University, UK
 • South London University, UK
 • Notthingham Trent University, UK
 • University of Sunderland, UK
 • De Montfort Leicester, UK
 • University of Liverpool, UK
 • Solent University Southampton
 • Liverpool Hope University, UK
 • Saxion, NL
 • Avans, NL
 • Inholand, NL
 • XCL London, UK

Zoznam partnerských univerzít Scandinavian study sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť . Partnerské inštitúcie si vyhradzujú právo na zmenu príjmacích podmienok v priebehu akademického roka a menené požiadavky na uchádzača. Objednávateľ je povinný splniť podmienky prijatia. Sylaby štúdijných odborov a platné podmienky na prijatie partnerských škôl sa riadia pokynmi na webových stránkach inštitúcie. Učebný plán jednotlivých štúdijných odborov je akreditovaný Ministerstvami školstva konkrétnej krajiny.

Začiatok štúdia : Február, alebo September, závisí vždy na rozhodnutí školy, či konkrétny odbor otvára.

 1. Požiadavky na študenta :

Podmienky na začatie prijímacieho konania :

 • Objednávateľ – Študent musí mať v deň nástupu na univerzitu dosiahnutý vek 18 rokov.
 • Objednávateľ  – Študent je občanom SR (má nárok na slovenský cestovný pas)
 • Objednávateľ – Študent musí mať v deň nástupu ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou.
 • Objednávateľ – Študent musí mať platný certifikát z anglického jazyka, ktorý je akceptovaný konkrétnou inštitúciou. Pri podaní si prihlášky do Dánska, na Aalborg University a na Aarhus University a do UK sa musí Objednávateľ preukázať (ak škola nerozhodne inak) minimálne:

*IELTS (academic test): 6.5 *TOEFL (paper-based) *550 TOEFL (computer-based)*230 TOEFL (internet-based) 80 *Cambridge ESOL: C1

Objednávateľ – Študent musí mať dokumenty potrebné na podanie prihlášky :

 • Správne vyplnenú prihlášku Scandinavian study
 • Kópiu OP, alebo cestovného pasu.
 • Motivačný list v anglickom jazyku.
 • Odporúčací listy v anglickom jazyku (od učiteľa, trénera alebo zamestnávateľa).
 • Potvrdenie o absolvovaných hodinách z matematiky a anglického jazyka na strednej škole (ak škola nerozhodne inak).
 • Certifikát z anglického jazyka, ktorý akceptuje konkrétna inštitúcia.
 • Kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy a kópiu maturitného vysvedčenia.
 • Preklady koncoročných vysvedčení zo strednej školy a takisto kópiu maturitného vysvedčenia.
 • Doklad o uhradení administratívneho poplatku v závislosti na vybranom balíčku služieb.
 • Ostatné dokumenty v závislosti od požiadaviek na konkrétnom študijnom odbore
 • POA – tzv.Power of Attorney
 1. Práva a povinnosti zainteresovaných strán:

Objednávateľ :

Objednávateľ má právo na riadne poskytnuté služby uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ má povinnosť vyplniť prihlášku a všetky náležité dokumenty neskreslenými a pravdivými údajmi. Objednávateľ má povinnosť na požiadanie dodať ďalšie nevyhnutné doklady na sprostredkovanie štúdia a začatie štúdia na partnerských univerzitách Scandinavian study. Objednávateľ má povinnosť riadne spolupracovať so Scandinavian study a takisto spolupracovať s univerzitou. Objednávateľ musí dodržať všetky termíny a podmienky a dodať všetky dokumenty platné v súvislosti prijatím na univerzitu. Ak škola vyžaduje, uchádzač o štúdium musí absolvovať pohovor so zástupcom školy, a to buď osobne na Slovensku, telefonicky, alebo formou video hovoru v požadovanom termíne, ktorý je pridelený univerzitou. Formu a termín určí vždy partnerská inštitúcia. Neschopnosť absolvovania pohovoru uchádzačom v požadovanom termíne je takisto klasifikovaná ako porušenie zmluvy. Objednávateľ má nárok na vrátenie administratívneho poplatku vo výške 100 % a to len v prípade ak,:

 • Scandinavian study poskytne nepravdivé informácie v priebehu prijímacieho konania.
 • Príde k dokázateľnému pochybeniu zo strany Scandinavian study, ktoré viedlo k neprijatiu študenta ani na jednu partnerskú inštitúciu Scandinavian study.

Sprostredkovateľ:

Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu prípadne vzniknutú uvedením nesprávnych údajov, alebo dokumentov nekompatibilnými v súlade s podmienkami prijatia zo strany objednávateľa. Sprostredkovateľ je povinný priebežne a v primeranej forme na požiadanie informovať objednávateľa o priebehu prijímacieho konania. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo určiť relevantné pochybenie zo strany objednávateľa, tým odstúpiť od týchto VOP.

Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za finančnú a inú ujmu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s nepochopením, alebo nedodržaním inštrukcií spojených s poskytovanými službami. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za finančnú a inú ujmu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s udalosťami, na ktoré nemá Sprostredkovateľ dosah a ktoré nemá ako ovplyvniť, napr. zdravotná situácia /hygienická situácia, prírodná katastrofa, havária, nehoda, atp.

 1. Jazyk:

Komunikácia medzi objednávateľom a sprostredkovateľom sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Univerzity s uchádzačom komunikujú v anglickom jazyku.

 1. Správne právo

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Reklamáciu voči sprostredkovateľovi si môže objednávateľ uplatniť iba v prípade, ak sprostredkovateľ uviedol informácie, ktoré sa výrazne líšia od skutočnosti. Prípadné spory medzi oboma stranami týkajúce sa tejto dohody budú s konečnou platnosťou rozhodované v rozhodcovskom konaní slovenského súdu.

 1. Poskytnutie osobných údajov:

Objednávateľ týmto udeľuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov (najmä svojho mena, dátumu narodenia, rodného čísla, adresy trvalého bydliska a kontaktných údajov) sprostredkovateľovi a s ich spracovaním sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie objednaných služieb. Objednávateľ týmto prehlasuje, že si je vedomý svojich práv a povinností podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

10.1. Podmienky ochrany osobných údajov v súlade s GDPR – Základné ustanovenie

a. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Edukka s.r.o. so sídlom Cukrová 14, Bratislava 811 08 (ďalej len: „správca“).

b. Kontaktné údaje správcu sú: Adresa: Cukrová 14, Bratislava 811 08, Email: roman@scandinavianstudy.com

c. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

10.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobných údajov

a. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

b. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

10.3. Zákonné dôvody a účely zpracovávaných osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, dátum narodenia, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 1. • zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a kontaktovaním správcu svoj súhlas.

10.4. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

10.5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvisiace s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkované služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby
 • Google Analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Facebook – zaznamenáva cookie a použitie webu, konverzie nákupu
 • Sklik – zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu
 • Fapi – realizuje fakturáciu
 • Mailchimp – rozosiela hromadnú korešpondeciu
 • Podio – zaznamenáva osobné údaje manuálne aj automaticky z webu

10.6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

10.7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

10.8.  Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky alebo dotazu z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

10.9. Ostatné ustanovenia:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2019.

error: Content is protected !!